سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عیسی شوش پاشا – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه مازندران
مبین افضلی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

غالب روشهای بهسازی خاک، بر مبنای تراکم در جای خاک می باشد، که از جمله این روشها استفاده از تکنیک شمع های تراکمی است. یکی از اهداف مهم این تکنیک اصلاح خاک در زمین های ماسه ای اشباع، کاهش خطر روانگرایی و جلوگیری از افزایش فشار آب منفذی در لرزش ناشی از زلزله می باشد. در این مقاله با بهره گرفتن از روش المان محدود و همچنین نرم افزار PLAXIS اقدام به مدلسازی سیستم خاک و شمع جهت دستیابی به الگوی توزیع درات خاک اطراف شمع، تغییرات تراکم خاک در حد فاصل بین شمع های کوبیده شده محاسبه گردید. جهت بررسی عملکرد این تکنیک در کاهش استعداد روانگرایی، بر اساس نتایج حاصل از مطالعات ژئوتکنیک در منطقه ای مشخص، ابتدا پتانسیل روانگرایی لایه های مختلف خاک محل ارزیابی و سپس با در نظر گرفتن تاثیر شمع تراکمی بر تراکم خاک مورد مطالعه، استعداد روانگرایی لایه های خاک مورد بررسی مجدد قرار گرفته است. نتایج حاصل، نشانگر حذف و بعضا کاهش محسوس احتمال روانگرایی در لایه های مستعد این پدیده می باشد.