سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرهاد جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حبیب امیر حلاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد یارنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هوشنگ آلیاری – استاد دانشگاه تبریز.

چکیده:

به منظور مطالعه ی تاثیر تراکم کاشت بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیک و فنولو ژیک هیبرید آذرگل آفتابگردان آزمایشی در سال ۱۳۸۲ به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار انجام گردید. فاکتورهای آزمایشی شامل چهار سطح تراکم ۴۵، ۶۰، ۷۵ و ۹۰ هزار بوته در هکتار بودند. نتایج نشان داد که از نظر صفاتی مانند عملکرد دانه، ارتفاع بوته ، قطر ساقه ، قطر طبق ، تعداد دانه در طبق و وزن خشک اندام هوایی از نظر آماری تفاوت معنی داری وجود داشته و با افزایش تراکم قطر ساقه ، قطر طبق ، تعداد دانه در طبق و وزن خشک اندامهوایی کاهش و عملکرد دا نه و ارتفاع بوته افزایش یافت . بیشترین عملکرد دانه به میزان ۶۴۷۷ کیلوگرم در هکتار در تراکم ۷۵ هزار بوته و کمترین عملکرد دانه به میزان ۵۰۶۰ کیلوگرم در هکتار در تراکم ۴۵ هزار بوته در هکتار حاصل شد . تراکم ۶۰، ۷۵ و ۹۰ هزار بوته در هکتار به ترتیب ۱۷/۹، ۲۸ و ۲۳/۳ درصد نسبت به تراکم ۴۵ هزار بوته در هکتار افزایش عملکرد نشان دادند . در خصوص مراحل فنولو ژیک ، طول دوره از کاشت تا انتقال مریستم رویشی به زایشی ، کاشت تا گرده افشانی، دوره پر شدن دانه و کاشت تا رسیدگی فیزیولو ژیک تحت تاثیر تراکم قرار نگرفتند.