سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرود صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور تعیین مناسبترین تراکم بوته لاین‌های امیدبخش لوبیا قرمز طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی بصورت اسپلیت پلات در سه تکرار در سال ۱۳۸۳ در منطقه لردگان در استان چهارمحال و بختیاری اجرا ‌گردید. لاین‌های مورد استفاده در این طرح عبارتند از : BRB 188 ، D81083 و ARS-R93003که در پلات‌های اصلی قرار‌گرفتند. تراکم‌های مورد نظر نیز عبارتند از : ۱۵×۱۵ (۴۴۴۴۴۴ بوته در هکتار)، ۲۵×۱۵ (۲۶۶۶۶۶ بوته در هکتار)، ۳۵×۱۵ (۱۹۰۴۷۶ بوته در هکتار)و ۴۵×۱۵ (۱۴۸۱۴۸ بوته در هکتار) که در پلات‌های فرعی قرار ‌گرفتند.درطول آزمایش صفاتی ازقبیل تاریخ جوانه زنی، ظهور، گلدهی، رسیدگی و برداشت یادداشت‌گردید و عملکرددانه، وزن صددانهوبازارپسندی آن بررسی ‌شد. نتایج نشان داد که لاین‌های امیدبخش لوبیا تفاوت معنی‌داری در وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، ارتفاع بوته و عملکرد دانه دارند. تفاوت ژنتیکی بین لاین‌ها باعث تفاوت در خصوصیات مختلف این لاین‌ها گردید.نتایج تراکم بوته نشان داد که وزن صد دانه، تعداد دانه در غلاف و ارتفاع بوته تفاوتی بین تیمارها نشان ندادند. تعداد غلاف در بوته با افزایش تراکم بوته کاهش یافت و این کاهش معنی‌دار بود. عملکرد دانه در سطح احتمال ۵% تحت تاثیر تراکم بوته قرار گرفت. با افزایش تراکم بوته، عملکرد دانه افزایش یافت و علت اصلی این افزایش عملکرد دانه، افزایش تعداد بوته و نهایتاٌ افزایش تعداد غلاف در هکتار بود.