سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نگار صادق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(دانشگاه علم و صنعت ایران)، آزمایشگ
فرزانه فیضی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران، آزمایشگا

چکیده:

مدلهای مرسوم و کلاسیک انرژی گیبس اضافی مولی عمل اختلاط (gE) ، مدلهای مرسوم و کلاسیک انرژی گیبس اضافی مولی عمل اختلاط در اطراف نقطهplait هستند در نظر نمی گیرند.به همین علت نتایج محاسبه شده توسط مدلهای کلاسیک gEدر نزدیکی شرایط بح رانی دارای تفاوت زیادی با مقادیر تجربی می باشند .در این کار تحقیقاتی یک عبارت تصحیحی برای مدلهای کلاسیکgEدر نظر گرفته شده است .این ترم تصحیحی برای در نظر گرفتن اثر نوسانات غلظت در اطراف نقطه بحرانی به روابط کلاسیکgE اضافه می شود. عبارت تصحیحی در نظر گرفته شده ، نیاز به سه ثابت سه جزئی دارد که دو ثابت از روابط پایداری و با دانستن ترکیب نقطهplaitبه دست می آیند. اگرچه روش در نظر گرفته شده پیش بینیکننده نمی باشد ، لیکن بهبود قابل توجهی در محاسبات تعادل مایع – مایع سیستمهای سه جزئیِ دارای نقطهplaitبهوجود آورده است.