سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

هیوا خالدی – قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
یدالله سبوحی – قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

بـهــبود عمل ـکرد س ـیکـل های ترک ــیبی، وابس ــتگی فـراوانــی به به ـبـود عم ـلـکـرد س ـیکل بـخــار آن دارد . در بـخـش س ـیکـل بخ ـار، مس ـأله حی ـاتی، پـیدانمـودن آرای ـش بهی ـنه بـرای مب ـدل بـازیـاب ح ــرارت(Heat Recovery Steam Generator: HRSG) برحسب دمای خروجی توربین گاز می باشد . در حقیقت،استفاده بهینه از اگزرژی خروجی توربین گاز، هدف اصلی طراحی می باشد . در بخش اول مجموعه مقالات ارائه شده، بـررسی ترم ـودینامـیکی سی ـکل های تـوربین گاز همراه با خن ـک کاری پره ها انجام گـرفت . در بخ ـش دوم، ابـتدا مدل سازی سیکل های بخار با آرایش های مختلف یک، دو و سه فشاره، همچنین اثر بازگرمایش در آنها به علاوه اثر حلقه پیش گرمایش انجام می شود . سپس برحسب دمای خروجی توربین گاز، سعی در انتخاب بهترین آرایش برای سیکل بخار انجام گرفته است . نتایج نشان می دهد که دمای خروجی توربین گاز، می تواند آرایش بهینه سیکل بخار را ًکاملا تغییر دهد .