سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هیوا خالدی – قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
یدالله سبوحی – قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

سیکل های ترکیبی با رسیدن به راندمان %۶۰ ، خود را به عنوان بهترین گزی نه برای تولید توان مطرح ساخته اند . رانـدمان و ت ـوان تولی ـدی این سیک ـل ها بس ـتگی فراوانی به پارامترهایی همچون دمای حداکثر سیکل توربین گاز، نسبت فشار آن، تکنولوژی به کار رفته برای خن ـک کاری پـره ها و هم ـچنین آرای ـش سی ـکل بخ ـار می باشد . تغییر هر کدام از این پ ارامترها، بر عملکرد سیکل ت أثیر مستقیم دارد . بررسی تأثیر تو أم این پارامترها، می تواند میزان اهمیت هر کدام از آنها را نشان دهد و بر این مبنا، تلاش برای بهینه سازی آنها انجام شود . در بخش اول مجموعه مقـالات ارائ ـه شده، بررس ـی ترمودین ـامیکی سیک ـل های تـوربین گ ـاز هم ـراه با خن ـک کاری پـره ها انجام می گیرد . مدل سازی توربین گاز همراه با خنک کاری پره ها به دو روش پیوسته و طبقه به طبقه صورت گرفته است . به عـلاوه، تأثـیر خن ـک کاری ه ـوای لازم برای خنک کاری پره ها نیز در نظر گرفته شده است . نتایج نشان می دهد که مدل توافق خوبی با مقادیر تجربی دارد . به علاوه، خنک کاری هوای لازم برای خنک کاری، سبب کاهش دبی سیال جاری و کاهش دبی سوخت مصرفی می گردد