سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
مینا تقی زاده – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشگاه اراک، اراک
مریم احسنی ایروانی – دانشجوی کارشناسی باغبانی، دانشگاه اراک، اراک.
ایمان شهرجردی – کارشناس ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشگاه اراک، اراک.

چکیده:
بذور چمن به دلیل حساسیت نسبت به تنش آبی نیازمند پوششی به عنوان مالچ می باشند. کودهای آلی به دلیل مشکلاتی مانند آلودگی پاتوژن ها، بوی نامطلوب، دارا بودن بذور علف هرز و غیره دارای یکسری مشکلات محیط زیستی می باشند. در این مطالعه، اتفاده از ترکیبات مختلف ورمی کمپوست، کوکوپیت، پرلیت و خاک به عنوان لایه مالچ و تاثیر این ترکیبات بر روی ویژگی های رشدی چمن اسپورت مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها به صورت پنج نوع بستر کشت با استفاده از نسبت ترکیبات مختلف تهیه شد و با شاهد (خاک) مقایسه شد. صفات ظاهری چمن مانند کیفیت، تراکم و رنگ بصورت هفتگی در طی فصل رشد ارزیابی شد. سایر ویژگیهای چمن نظیر وزن تر و خشک، ماده آلی، کلروفیل و محتوای آب نسبی محاسبه شد. در این آزمایش، استفاده کود آلی ورمی کمپوست در ترکیب با خاک، صفات فیزیولوژیکی نظیر طول اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی، مواد آلی کل و کیفیت چمن را افزایش داد. در مقابل، ترکیب خاک و کوکوپیت صفات رشدی چمن را کاهش داد. مزایای ورمی کمپوست به عنوان یک ماده آلی به دلیل دامنه گستردهای از ویژگیهایی است که خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود ببخشد. بنابراین می توان اینگونه اظهار داشت که ورمی کمپوست می تواند به عنوان لایه مالچ در صنعت چمن کاری مورد استفاده قرار گیرد.