سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه صبوری – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
احمد یزدانی – گروه فیزیک دانشگاه تربیت مدرس
محبوبه هوشیار – دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

الکترونگاتیویته، شعاع یونی و هیبریداسیون بعنوان بعضی از مهمترین عوامل تأثیرگذار در شکل گیری یک فاز پایدار مطرح شده اند . تجربه نشان می دهد که در شکل گیری ترکیب بین فلزی Gd2X(X=Al,Ga,In) ، با اینکه X متعلق به گروه IIIA جدول تناوبی بوده و از لحاظ پارامترهای فوق وضعیت مشابهی دارند، تنوع رفتاری مشاهده می گردد . با وجود شکل گیری ترکیبات Gd2(Al,In) تاکنون هیچ گزارشی درباره ترکیب بین فلزی Gd2Ga ارائه نشده است . اما با توجه به شباهت بسیار زیاد نمودار فازی Gd-Al و Gd-Ga ،از لحاظ تعداد ترکیبات، نقطه یوتکتیک و … ، در این تحقیق اقدام به ساخت نمونه Gd2Ga به روش ذوب با قوس الکتریکی در آزمایشگاه شده و عملیات پخت روی نمونه در چهار برنامه زمانی صورت گرفته است . طیف XRD و SEM نشاندهنده تشکیل فاز اورتورمبیک برای این ترکیب می باشد . بدنبال آن پایداری سیستم با استفاده از نرم افزار Wien2k مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن با داده های تجربی تطابق دارد .