سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد ماروسی –
مصطفی لیلی –
رضا قنبری –
عماد دهقانی فرد –

چکیده:

مطالعات اپیدمیولوژیکی زیادی، اثرات زیان آور ذرات بر سلامتی را مورد بررسی قرار داده اند. اما در هیچ یک از آنها مکانیسم اثر به خوبی مشخص نشده است. یکی ازموضوعات مهم در این زمینه، سمیت اجزای تشکیل دهنده ذرات معلق است که به صورت ترکیب شیمیایی ذرات و یا اندازه آنها تعریف می شود.
در این مقاله، داده های مقالات مختلف در زمینه ویژگی های اصلی و فرعی ذرات PM10 و PM2,5 بررسی شدند که مشخص شداین ویژگی های ذرات دارای تغییرات جغرافیایی خیلی زیادی هستند که در ضرایب تماس – پاسخ بدست آمده از مطالعات اپیدمیولوژیکی به آن توجه نشده است. به خاطر نبود داده های کافی،به سختی می توان این موضوعات را به اندازه ذرات ارتباط داد. به طور کلی، در مطالعات انجام شده به این نکته کمتر توجه شده است که هر محتوای اصلی و یا جزئی منفرد موجود در ذرات معلق می تواند اثر زیان آوری داشته باشد. مبحث اندازه ذرات نیز امروزه به وضوح مشخص نشده و در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری می باشد.