سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین همایش سراسری بهداشت حرفه ای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید کرمانی – دانشجوی Ph.D بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
کاظم ندافی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط – دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

توسعه روزافزون جوامع شهری و افزایش فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی در عصر حاضر بدون توجه به ارزیابی اثرات این فعالیت‌ها بر سلامت انسان به عنوان محور توسعه، آلودگی هوای شهرها و مخاطرات ناشی از انتشار آلاینده‌های مختلف را موجب گردیده است. شهر بزرگ تهران نیز از این قاعده مستثنی نمی‌باشد و با توجه به اینکه ذرات معلق به عنوان یکی از آلاینده‌های اصلی هوای شهر تهران به شمار می‌رود در این مطالعه میزان مواد آلی و معدنی موجود در TSP و PM10 مقادیر سرب موجود در TSPوPM10 و همچنین ارتباط بین غلظت ذرات معلق موجود در هوا با شرایط محیطی اعم از رطوبت نسبی مردم و مورد بررسی قرار گرفته است. این پروژه از تاریخ ۸۰/۱۰/۱ لغایت ۸۱/۱/۳۱ در محدوده بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام شد . با توجه به محاسبات آماری و استانداردهای موجود EPA ، تعداد ۶۱ نمونه برای TSP و ۶۱ نمونه برای PM10 با استفاده از پمپ نمونه‌ای با حجم زیاد (Hi-Vol) برداشت شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آنست که : ارتباط بین غلظت TSP با غلظت PM10 یا ۰/۹۶ = r از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین متوسط نسبت PM10 به TSP در طول دوره نمونه‌گیری ( ۰/۰۸ ± ۰/۴۸ ) به دست آمد که این برنج نشانگر این مطلب است که ۴۸% ذرات TSP دارای قطر کمتر از ۱۰ میکرون هستم. بیا گینه غلظت سه‌ماهه سرب موجود در TSP و PM10 در فصل زمستان ۱٬۳۸۰ به ترتیب برابر μg/m3 0/64 و μg/m3 0/41 به دست آمد. متوسط نسبت سرب موجود در PM10 به سرب موجود در TSP در طول دوره نمونه‌گیری ( ۰/۰۹۴ ± ۰/۶۴ ) به دست آمد که این رشته نشانگر این مطلب است که ۶۴% ذرات سر دارای قطر کمتر از ۱۰ میکرون هستند. همچنین نتایج حاصله حاکی از آنست که ۰/۲۱ در صد وزنی ذرات TSP و ۰/۲۶ در صد وزنی ذرات PM10 را ذرات ساربان تشکیل می‌دهد. ۲۴% ذرات TSP و ۳۲% ذرات PM10 را بخش عالی و ۷۶% ذرات TSP و ۶۸% ذرات PM10 در بخش مدنی تشکیل می‌دهد. در فصل زمستان و در شرایطی که رطوبت هوا کمتر از ۵۰% در دمای هوا بین ۵-۱۰ درجه سانتی‌گراد باشد به خصوص در روزهای شنبه بیشترین غلظت TSP و PM10 وجود خواهد داشت. به ویژه اگر این شرایط با پدیده وارونگی هم همراه باشد.