سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان
فهیمه عرب –
محبوبه شهروی –

چکیده:

منابع آب زیر زمینی به دلیل عبور از لایه های مختلف زمین از کیفیت متفاوتی برخوردار هستند. برخی از یونهای محلول در آبها، اجزای طبیعی آب به حساب می آیند. این یونها که شامل آنیونها و کاتیونها هستند ترکیب طبیعی ابها را مشخص می کنند. رخساره شیمیایی آب و تیپ آبها را بر حسب آنییونهای اصلی آبها یعنی بی کربنات، سولفات و کلرور تعیین می نمایند. روشهای شولر،PIPER , STIFF از روشهایی هستند که تیپ آبها بر اساس این یونها تعیین می نمایند. تاکنون ترکیب منابع آب روستایی استان سمنان شناسایی نشده است. لذا شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان در مطالعه ای جامع منابع آب روستاهای تحت پوشش خود در استانم را مورد بررسی قرار داد، تا بر اساس آن سیاستهای تامیت آب شرب روستایی استان تدوین گردد.
روش اجرا: در این مطالعه ۱۷۸ منبع آب در روستاهای استان شناسایی شد. پارامترهای کلرور، بیکربنات، سدیم، کلسیم و منیزیم با استفاده از آخرین دستورالعمل آزمایشهای آب و فاضلاب مورد سنجش قرار گرفت. روابط یونی آنیونها و کاتیونها مشخص و بر اساس شاخصهای rSo4/rCl/rNa/rCa,rNa/rMg و همچنین rCl/rHC3+rCo3 تیپ منابع آب در سه گروه کلروره، بیکربناته و سولفاته طبقه بندی شدند.
نتایج مطالعاتنشان داد از مجموع ۱۷۸ منبع آب در روستاهای استان سمنان ۳۷% منابع استان بی کربناته ، ۲۴% سولفانه و ۳۹% منابع کلروره بوده است. اکثر منابع آب روستایی گرمسار کلروره و املا شور می باشد و برای آشامیدن مناسب نیستند. وجود لایه های نمک در منطقه گرمسار علت عمده شور بودن منابع آب این شهر است. میزان کلرور آب در مناطق سمنان کاهش یافته و مجددا در مناطق دامغان افزایش نشانمی دهد و در شاهرود کاهش می یابد.