سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اجاقی –

چکیده:

بی توجهی به امر جمع آوری و دفع مواد زائد جامد باعث ایجاد مشکلات ویژه ای شده است که رفع آنها از طریق یک مدیریت صحیح امکان پذیر است. طبق بررسیهای انجام شده مواد فساد پذیر از زباله های خانگی بالغ بر ۳۵ تا ۷۶ درصد می باشد که از نظر بهداشتی به علت تعفن و تجزیه سریع در هوای گرم موجب تکثیر بسیاری از میکروبها و رشد و نمو حشرات می گردد. روش کار: تعیین مواد تشکیل دهنده زباله های شهری به علت غیر متجانس بودن نوع زباله، کار ساده ای نبوده است. لذا، انجام روش آماری دقیق مشکلات ویژه ای را در بر دارد. روش رایجی که برای تعیین ترکیبات زباله مودر توجه قرار گرفته است روش انتخاب تصادفی نمونه ها بوده است. در این تحقیق کل نواحی شهر سراب جهت انجام عمل نمونه برداری در نظر گرفته شده است و عمل نمونه برداری در طول سال و بصورت فصلی از هر ناحیه و محله شهری بطور مجزا انجام گرفته است و در هر فصل ۱۲ نمونه از هر محله ترکیبی از ۱۰ سطل آشغال بوده که بصورت تصادفی از درب منازل برداشت شده است. برای هر محله یک بشکه ۱۲۰ لیتری با درب استفاده گردیده است و نمونه گیری بصورت تصادفی و بطور مستقیم از درب منازل با جمع آوری زباله های ۱۲ الی ۱۵ ظرف آشغال صورت گرفته است. اگر میانگین هر ظرف زباله در درب منازل ۱۰ کیلوگرم در نظر گرفته شود متوسط وزن نمونه زباله در بشکه ۱۲۰ لیتری ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم بوده و وزن کل نمونه های زباله در سطح شهر تقریباً ۱۳۴۰ تا ۱۸۰۰ کیلوگرم در هر بار نمونه برداری فصلی می باشد. همچنین تعداد نمونه برداری در سال در این بررسی ۴ بار در سال بوده است. درصد اجزاء تشکیل دهنده زباله (جدول در متن مقاله اصلی). میانگین درصد اجزاء ترکیب نمونه ها در فصول مختلف از مقایسه تحقیقات انجام شده در این زمینه و چند شهر دیگر کشور با نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر معلوم می شود که درصد مواد فساد پذیر در تحقیق حاضر بسیار کمتر از درصد مواد فساد پذیر در چهار شهر تهران، اصفهان، اهواز و شیراز بوده و حتی از میانگین آنها ۶۸/۸ درصد حدود ۲۰ درصد کمتر است که خلاصه آن در جدول زیر گزارش می شود. نتایج تحقیق: مقایسه درصد ترکیب مواد تشکیل دهنده زباله های خانگی در ۴ شهر کشور با تحقیق حاضر (جدول در متن مقاله اصلی) نتایج بدست آمده از اندازه گیری چگالی و رطوبت زباله در فصول مختلف نشان می دهند که تغییرات رطوبت در فصل بهار ۱۷/۳ تا ۵۸/۴ درصد در فصل تابستان ۳۵/۱ تا ۷۵/۴ درصد در فصل پائیز ۲۸/۴ تا ۶۷/۲ درصد و در فصل زمستان ۱۴/۹ تا ۵۲/۷ درصد بوده است. همچنین تغییرات چگالی زباله در فصل بهار ۲۰۳ تا ۶۰۳ کیلوگرم بر متر مکعب در تابستان ۱۰۷/۸ تا ۴۷۴/۴ کیلوگرم بر متر مکعب در فصل پائیز ۱۸۱/۱ تا ۴۵/۰ کیلوگرم بر متر مکعب و در فصل زمستان ۱۲۸/۴ تا ۳۷۶ متر مکعب می باشد.