سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
عمار قلی زاده قرا – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات
قربانعلی نعمت زاده – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی باقری – استادیاردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آسا ابراهیمی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
مطالعه قابلیت ترکیب پذیری عمومی و خصوصی روی ۵۰هیبریدهمراه با ۱۵ژنوتیپ برنج ۵لاین نرعقیم سیتوپلاسمی بعنوان والدمادری و ۱۰تستربعنوان والدمادری جهت شناخت الگوی توارث پذیری تعدادی ازصفات مورفولوژیکی برای انتخاب ژنوتیپ های برتر انجام گرفت این ازمایش بصورت طرح تلاقی لاین ×تستر، طی سالهای ۱۳۸۸تا۱۳۹۰ درمزرعه تحقیقات پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان ساری اجرا گردید میانگین لاین ها تسترها و هیبریدها نشان دهنده وجود تنوع ژنتیکی زیاد برای اصلاح صفات تعدادپنجه دربوته ارتفاع گیاه تعدادروز تا ۵۰درصد گلدهی طول خوشه تعدادگلچه درخوشه درصد باروری خوشه و عملکرد برای چهاربوته بود که درعملکرد برنج هیبرید مهم می باشند دربین والدین cms لاین نرعقیم سیتوپلاسمی نعمت A و بین والدین نرتسترها اهلمی طارم و حسن سرایی ترکیب شونده عمومی خوبی برای بیشتر صفات مورد مطالعه بودندهمچنین دربررسی وضعیت ترکیب پذیری خصوصی نیز برای صفت عملکردبهترین نتیجه درتلاقی IR-9 ×نعمت A مشاهده شد