سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عیسی اسنفدیارپور بروجنی – مربی گروه خاکشناسی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
محسن باقری بداغ آبادی – کارشناس ارشد سابق گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج – دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی کرج – دانشگاه تهران

چکیده:

ترکیبات کانی شناسی، اسـاس پتانسـیل تولیـد را در تمـام خـاک هـای موجود در جهان تشکیل می دهند . شناخت و مطالعة انـواع کـانی هـای خاک و رون د تکامل آن علاوه بر دستیابی به چگونگی پیدایش ، تغییر و تحول و تکامل خاک، می تواند دیـدگاه علمـی گسـترده ای را در نحـوة استفاده از آن، در پیش روی ما بگشاید . گرچه به نظر می رسـد کـه بـه علت شرایط آب و هوایی در منـاطق خشـک و نیمـه خشـک و کمبـود بارندگی در این مناطق، کانی های متعدد و متنوعی یافـت نشـود ، امـا مطالعات مختلف انجام شده بـر روی کـانی هـای ایـن منـاطق ــ بـه خصوص در خاورمیانه ـ وجود کانی های اسـمکتیت، کلریـت، ایلیـت، ورمی کولیت، کائولینیت و کانیهای فیبری شـکل پـالی گورسـکا یت و سپیولایت را نشان می دهد (۲ ، ۷ و ۸ )ابطحی (۱۹۷۷) در مطالعة تـأثیر
آبهـای زیرزمینـی شــور و قلیـا بــر روی تحـول خــاک هـا در منــاطق نیمه خشک جنوب ایران، کانی هـای پـالی گورسـکایت و اسـمکتیت را شناسایی کـرده اسـت (۲) مهجـوری (۱۹۷۵) در مطالعـة خصوصـیات فیزیکوشیمیایی و مینرالوژیکی تعدادی از خاک هـای منـاطق خشـک ایران، کانی های ورمـی کولیـت، کلریـت، ایلیـت، کائولینیـت و میکـا ـ ورمی کولیت را تشخیص داده است (۸) در این مطالعه تعیـین، تفسـیر، نحوة تشکیل و تحول کانی های رسی در خاک های جزیرة کـیش بـا استفاده از روش پراش پرتو ایکس، برای اولین بارـ یـک هـدف همـه جانبه را دنبال می نماید .