سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین مقدم – گروه پژوهشی لیزرهای حالت جامد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی ات
محمد مهدی زاده اصفهانی – گروه پژوهشی لیزرهای حالت جامد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی ات
حسین رزاقی – گروه پژوهشی لیزرهای حالت جامد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی ات
فرشته حاج اسماعیل بیگی – گروه پژوهشی لیزرهای حالت جامد، پژوهشکده لیزر و اپتیک، سازمان انرژی ات

چکیده:

در این مقاله تحول توانی تشدیدگرهای لیزری خطی با عدسی های متغیر داخلی مورد بررسی قرار گرفته است . مزّیت های نسبی آرایـشهای مختلـف و تـأثیر آنهـا در اندازه ی لکّه، واگرایی،کیفی ت پرتو خروجی و نواحی پایداری بررسی شده است