سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهتاب اصل دهقان – شرکت پایا پرتو مرکز تحقیقات لیزر
سید شهرام کاظمی – شرکت پایا پرتو مرکز تحقیقات لیزر
سید ساسان سید زمانی – شرکت پایا پرتو مرکز تحقیقات لیزر
جمشید صباغ زاده – شرکت پایا پرتو مرکز تحقیقات لیزر

چکیده:

در این مقاله تشدید گر نوری شامل آینه فازی پله ای مورد بررسی قرار گرفته است . در ابتدا با در نظر گرفتن توزیع ابرگوسی به عنوان خروجی تشدید گر و استفاده از روش انتشار معکوس شکل مناسب آینه فازی پله ای بدست آمده است .سپس با حل عددی انتگرال فرنل – کیرشهف الگوی شدت لیزر روی آینه خروجی محاسبه شده است .نتیج نشان میدهند با افزایش عدد فرنل ، شکل پرتو خروجی به ابرگوسی نزدیکتر شده و همچنین میزان تلفات ، نزدیک به تلفات در یک تشدیدگر معمولی با مد گوسی است .