سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اکبر غفوریان مرشد یزدی – استادیار دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف
ونداد خانی – کارشناس ارشد مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با استفاده از سینتیک شیمیایی، وابستگی غلظت آلاینده های CO2, CO, NO در احتراق گاز طبیعی به نسبت تعادل بدست آمده است. برای این مدلسازی از مکانیزم GRI نسخه سه استفاده شده است . مدل فیزیکی مورد استفاده دستگاه احتراق همگن با حجم ثابت (یا شاک تیوب) می باشد. برای حل معادلات از کد حلگر DVODE استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مقدار ماکزیمم غلظت CO در دمای اولیه ۱۰۰۰ درجه کلوین در نسبت تعادل ۲/۷۰ و مقدار ماکزیمم غلظت NO در شرایط فوق الذکر در نسبت تعادل ۰/۸۱ بدست می آید.