سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهزاد ناطق – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه س
رامین مشکی زاده – کارشناس ارشد متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
بهروز قاسمی – استادیارگروه متالورژی و مواد، دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان

چکیده:

برای تولید مولیبدن از مولیبدنیت به روشهای مرسوم مشکلات و محدودیتهای زیادی وجود دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی امکانپذیری تولید مولیبدن از مولیبدنیت با استفاده از فرآیند مکانوشیمیایی است که در آن اعمال فعالسازی مکانیکی در کنار افزودنی و نیز اعمال گرما بر مواد مدنظر است . برا ی این منظور، فعالسازی مکانیکی در زمانهای مختلف بر پودر او لی ه مولیبد نیت بدون حضور افزودن ی و در اتمسفر محیط اعمال شد. در مرحلهی بعد از عنصر منگنز به عنوان افزودنی در جریان فعال سازی استفاده شد. نتایج آزمایش و پیدایش فازها از نقطه نظر ترمودینامیکی و با استفاده از آنالیزهای DTAو XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که اعمال کار مکانیکی به تنهایی برای رسیدن به محصول مولیبدن کافی نبوده، بلکه در کنارآن استفاده از افزودنی مناسب برای رسیدن به مولیبدن عنصری مورد نیاز است. استفاده از شرایط آنیل باعث بهبود و پیشروی بیشتر این مسیر خواهد شد.