سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بیتا آیتی – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم حاج میرفتاح – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ت
حسین گنجی دوست – استاد بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

سیستم MBBR در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی در کشور نروژ توسعه یافته است. ایده ای که در پس طراحی فرایند در راکتورها ی ب یوفیلمی با بستر متحرک نهفته است، تطابق بهتر ین ابزارها و قابل یتها ی س یستم لجن فعال و همچنین فرایندهای ب یوفیلتر و به کار گرفتن آنها به موازات هم و کنار گذاردن معا یب آنهاست . در ا ین س یستم از تمام حجم تانک برای رشد ب یومس استفاده م ی گردد . افت هد در این سیستم ناچیز است و برخلاف فرایند لجن فعال نیاز به بازگشت لجن وجود ندارد که این و یژگی با رشد لجن روی آکنه هایی که آزادانه در تمام حجم راکتور حرکت می کنند، به دست می آید.
در این مطالعه از سه راکتور استوانه ا ی با حجم مف ید ۵ ل یتر برا ی تصف یه فاضلابها ی حاو ی ترک یبات آلاینده آلی حلقوی استفاده شده است. بیوفیلم روی آکنه هایی مشابه آکنه های استاندارد FCOLOR، به شکل استوانه های موجدار رشد کرده است. عملکرد سیستم به صورت هوازی است و پارامترهای pH، دما، DO در طول آزمایش ثابت نگه داشته شده است.
آلاینده ها ی مورد مطالعه شامل فنل، هیدروکینن و پبروگالول هستند که در پساب خروجی صنایعی از قبیل پتروشیمی، لابراتوارها ی عکاس ی، برخ ی از صن ا یع غذا یی (به عنوان مثال فراوری زیتون) و… مشاهده شده اند و به عنوان یکی از آلاینده های خطرناک محیط زیست شناخته شده اند . مطالعات نشان داده است که این ترکیبات فنلی برای سیستم های بیولوژیکی ایجاد سمیت کرده و تصفیه آنها با چنین روشهایی دارای پیچیدگی است. سیستم MBBR مطالعه شده قابلیت خوبی برای حذف این ترکیبات آلاینده نشان داده است که بررسی دقیق آن، موضوع این مقاله است.