تصفیه خانه هاي غیر متمرکز

در این سیستم ها به دو شکل عمل می گردد:

  • جمع آوري و دفع درجا (Onsite)
  • استفاده از شبکه و تصفیه خانه در هر اجتماع کوچک قابل تفکیک در یک اجتماع بـزرگ ( Settled sewerage (system در این نوع سیستم، حتی شبکه و تصفیه خانه هاي طراحی و اجراء شده کوچک، قابل بهره برداري بـا افراد کم تخصص می باشد و علاوه بر آن می توان از روش هاي دیگر غیـر از روش متعـارف بـراي جمـع آوري استفاده نمود.

محاسن کلی استفاده از سیستم هاي غیر متمرکز عبارتند از :

  • کاهش ریسک مخاطرات بهداشتی و زیست محیطی در نتیجه بروز حوادث غیر مترقبه
  • بهره برداري از سیستم با استفاده از نیروهاي کم تخصص
  • پایین بودن هزینه سرمایه گذاري اولیه به لحاظ کوچک بودن طرح ها
  • مشارکت بیشتر مدرم بعلت بهره برداري سریع از طرح

از معایب این سیستم نیازمندي به پرسنل جهت بهره برداري را می توان نام برد.

مدیریت منابع آب

در این قسمت، با توجه به موقعیت مکانی احداث تصفیه خانه فاضلاب تهران و استفاده مجدد از پـساب آن بـراي آبیـاري مستفیم و یا تغذیه سفره هاي آبی دشت ورامین، به بررسی شرایط و بیلان آبی این دشت پرداخته می شود. لازم به ذکـر است که این بررسی براي سایر دشت هاي ناحیه از جمله دشت تهران، شهریار و فشاپویه نیز انجام شده است که به جهت اختصار در این قسمت از ارائه آن پرهیز میشود.