سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رامین سالارتاش – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی عمران، دانشگاه شیراز
محمدتقی جعفرزاده – دانشجوی دکترا، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران

چکیده:

پسابهای حاوی اتانول آمین در کشور رشد فزاینده ای داشته و از نظر زیست محیطی می توانند مسئله ساز باشند . دربرای تصفیه پسابهای حاوی اتانول آمین بررسی شده است . نتایج بدست آمده نشان می دهند که برای SBR این مقاله، روشبرابر ۴۵۰۰ میلیگرم بر لیتر، این روش میتواند تا حد ۹۰ درصد چنین پسابهائی را تصفیه نماید و آنها را برای COD پسابی با وارد کردن به تصفیه خانههای معمولی فاضلاب آماده نماید . در این تحقیق، چهار واحد پایلوت مورد استفاده قرار گرفت .۳۵۰۰ و ۴۵۰۰ میلی گرم بر لیتر در پایلوتها بررسی شدند . اثر طول هوادهی و اثر سن ،۲۵۰۰ ، های مختلف ۱۵۰۰ COD توده بیولوژیک در این مقاله بدست آمده و بررسی شده است.