سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

افشین محسنی آراسته – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

از آنجائیکه خلیج فارس در زمره دریاهای کم عمق محسوب می گردد. لذا انتشار صوت در آن متضمن اندرکنش میدان آکوستیک با مرزهای سطح و بستر آب است.درآکوستیک آب کم عمق، بستر دریا از توجه زیادتنری خصوصا در فرکانسهای پایین برخوردار است که بخاطر نقش دوگانه بستر دریا در انتشار آکوستیک آب کم عمق است بیان خصوصیات خلیج فارس از نظر ساختار رسوبی و بررسی نوع رسوبات منطقه و نحوه تضعیف صوت درآنها زیادتر از رسوبات بخش عربی خلیج است. در سواحل مستقیم و صخره ای بخش ایرانی از آنجائیکه اتلاف ناشی از تولید امواج برشی نیز وجود دارد لذا این مناطق دارای اتلاف زیاد هستند و بسترهای ماسه ای یا گلی نیز اتلاف پایین تری برخورداندمیزان جذب در رسوبات خلیج بشکل یک معادله لگاریتمی داده می شود و با استفاده از تئوری Rayleigh میزان تغییر اتلاف را با زاویه در رسوبات بیان کرده و نهایتا تضعیف در رسوبات خلیج را در فرکانس های پایین با جابجایی ذرات متناسب می دانیم.