سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آریا حجازی – رییسسازمان پزشکی قانونی خراسان رضوی
لیلی امیرپور –
زهراسادات حسینی –
منیره رزاقیان –

چکیده:

اختلال هویتجنسی تمایل قوی و مستمر بیمار برای قرار گرفتن در نقشو وضعیت جنس مقابل استاصرار بر تعلق به جنس مقابل در این اختلال همراه با نارضایتی شدید از جنسیت بیولوژیکی می باشد درمان شناخته شده ی این اختلال عمل جراحی تغییر جنسیت است که درایران با فتوای امام خمینی در سال ۱۳۶۴ جایز شمرده شده است با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه ی بهبوداختلال بعد از عمل تغییر جنسیت همواره بر نتایج مثبت جراحی تاکید شده است هدفاز انجام این پژوهش بررسی تطابق نقش و هویت جنسی این بیماران با جنسیت جدیدشان بعد از تغییر جنسیت می باشد .روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی مقطعی در مقیاس کوچک بوده و نمونه ی مورد بررسی شامل ۱۲ نفر ترنسسکشوال بوده که ۹ نفر ترنسمرد به زن و ۳ نفر دیگر ترنس سکشوال زن به مرد بوده و به طور متوسط ۶ سال از عمل جراحی شان سپری شده بود لازم به ذکر است که میانگین سنی آزمودنی ها ۲۵ سال و میانگین وضعیت مالی خانوادگی آنان در حد متوسط بوده استاین افراد توسط یک روانشناس بالینی مصاحبه ی بالینی انجام داده و برای بررسی اعمال روانی اجتماعی و نقشو هویت نسی پرسشنامه های ۱MMPI فرم کوتاه و مقیاسMFMMPI2 و نقش جنسی بم و صفات جنسی بم را تکمیل نموده اند اطلاعات و داده های هر بیمار با استفاده از روشهای آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت