سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

هدایت اله اعتمادی زاده – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان
محمدرضا نیلی – عضو هیأت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهان
فریدون شریفیان – دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه اصفهان

چکیده:

یکی از مباحثی که از دیرباز پیرامون شیوة اداره و برنامه ریزی نظامهای آموزشی مطرح بوده، تمرکز و عدم تمرکز است . از شیوه های بررسی مقولة تمرکزگرایی و تمرکززدایی در نظامهای آموزشی، بررسی تطبیقی این موضوع با توجه به تجارب جهانی است . از آنجا که بررسی مقایسه ای ابعاد گوناگون این موضوع در کشورهای مختلف که هر یک دارای شرایط اقتصادی، اجتماعی، علمی و آموزشی متفاوتی هستند، می تواند نتایج ارزنده ای داشته باشد، در این مقاله از این شیوه استفاده گردیده است . در این راستا، پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، مبانی نظری تمرکزگرایی و تمرکززدایی مورد بحث واقع شده، در ادامه شکلهای گوناگون تمرکززدایی مطرح گردیده است . در بخش اصلی مقاله تجارب کشورهای مختلف در رابطه با تمرکززدایی از نظام آموزشی ارایه گردیده است . در این بخش، کشورها بر حسب میزان توسعه یافتگی به دو گروه شمال و جنوب تقسیم گردیده اند . در پایان، ضمن بحث و نتیجه گیری، دلالتهایی برای نظام آموزشی کشور ذکر گردیده است