سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمجید عبداللهی – دانشگاه پیام نور دانشکده علوم انسانی، گروه علوم تربیتی
سیده شهره علوی –
احمد علی پور –

چکیده:

به منظور بررسی تطبیقی میزان بکارگیری راهبردهای فراشناختی توسط دانشجویان در سیستم آموزش سنتی و آموزش از راه دور یادگیری الکترونیکی ترکیبی ۴۷ نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور دولت آباد و ۶۴ نفر از دانشجویان دانشگاه سراسری اصفهان به دو آزمون محقق ساختهدانش و مهارتهای فراشناختی پاسخ دادند. متغیرهای دخیل دراین بررسی شامل جنسیت، سن میزان دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان بود. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت یافته ها حاکی از آن بود که میزان دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان دو دانشگاه از نظر آماری تفاوت معناداری با یکدیگر ندارد با این حال خود این متغیرها در هر دانشگاه یک ارتباط مستقیم و معنادار آماری وجود دارد همچنین ارتباط بین سن و دانش فراشناختی و نیز ارتباط بین سن و مهارتهای فراشناختی دانشجویان در هر دو دانشگاه مورد بررسی از نظر آماری معنادار نبود دانشجویان در دانشگاه پیام نور دولت آباد جنسیت تاثیری در میزان دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان نداشت اما در دانشگاه اصفهان میزان دانش و مهارتهای فراشناختی دانشجویان پسر بیش از دختر بود در کل نتایج این تحقیق نشان داد که شیوه های سنتی طراحی نظام آموزشی در کور ما به نحو است که اهمیت راهبردهای فراشناختی مورد تاکید قرار نمی گیرد.