سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

جعفر نوری – استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
جواد جاسبی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید عباسپور – استاد دانشگاه شریف
نعمت الله جعفرزاده – استادیار دانشگاه علوم پزشکی اهواز

چکیده:

جهت تعیین ، پیش بینی وتفس یر اثر زیست مح یطی یک پروژه بر مح یط زی ست، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم ها ، رویکرد مهمی به عنوان ارزیابی اثرات زیست
محیطی (EIA) به وجود آمده است که مهمتر ین هدف آن معرف ی و بررس ی س ی ستماتیک مسائل ز یست مح یطی درتمام ی مراحل تصم یم گ یری فعال یت ها ی خاص آن است . از طر ی ق این امر تحلیل اثرات توسعه بر مولفه ها ی زیست مح یطی صورت م ی گ یرد . در این پژوهش به بررسی روشها ی مختلف جهت پیش بینی تغ ییرات ز یست مح یطی و تع یین اثرات اشاره شده است . روشهای پیش بینی اثرات به دو صورت کم ی و ک یف ی م ی باشد . دی دگاههای ک یف ی کاملا به قضاوت کارشناسان بستگی دارد و د یدگاههای کم ی مب تنی بر روشها ی ر یاض ی م ی باشد که در آن روابط عناصر از طریق متغیرها و پارامترها بیان م ی شود . فرق این دو تنها در ریاضیات نمی باشد در قدرت تحلیل و پیش بینی نیز می باشد . روشهای مختلف تعیی ن اثرات وپیش بینی اثرات با یکدیگر مقا یسه شده است که برخ ی از مهم تر ین آنها عبارت است از روش کارشناسی و یژه ، چک لیست، ماتریس ، رویهم گذار ی نقشه ها و شبکه م یباشند . این روشها عمدتآ مبتنی بر متغ یرهای ایستا، روابطی را توص یف م یکنند که در طول زمان دستخوش تغییرنباشند . در این تحقیق هدف ، دستیابی به الگوی ریاضی برای ارز ی ابی زی ست محیط ی بر اساس داینامیزمهای حاآم بر مساله است . در این راستا جهت ارائه روش ی نو ین مب تن ی بر پویایی س یستم ها ، مولفه ها ی ز یست مح یطی و تغ یی رات ناش ی از پروژه بر آنها بصورت مجموعه ای از روابط متقابل بین اجزا و متغ یرهای مختلف در نظر گرفته شده است . . تعدادی از متغیرها به عنوان عنصر ورودی آه ارتباط بین آنها و تأثیرگذاری آنها بر هم ، حکم فرایند را دارد منجر به خروجی سیستم می شود . در این پژوهش ، م حقق در پی شناسا یی د ینام یزم ) پویایی ) بین مؤلفه ها ی موثر بر ارز یابی ز یست مح یطی و جستجو ی مؤثرترین عناصر دخیل در ارزیابی ز یست محیطی می باشد که از طر یق آن م یتوان با شرا یط وجود د ینام یزم زمان پویایی ) به ارز یابی اثرات ز یست مح یطی پرداخت . سیستمهای ایستا و یک حالته قادر به شبیه سازی واقعیت نمی باشند به همین دلیل در این تحق یق سیستمهای پویا آه قادر به ای و چند حالته می باشند و قادر ند حلقه ها ی بازخور دی و تأخیرهای زمانی را مدلسازی نمایند، به عنوان ابزار حهت ارزیابی اثرات ز یست محیطی انتخاب شده اند .