سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جواد صائبی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
نبی اله رمضانی – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

به منظور طراحی یک سیستم زمین مطمئن و ایمن درپست های فشارقوی محاسبه دقیق جریان خطای زمین پست و ضریب تقسیم جریان اتصال زمین نسبت جریان اتصال زمین عبوری ازسیستم زمین پست به جریان اتصال زمین کل ضروری است ازانجایی که بهنگام وقوع اتصال زمین مسیرهای متعدد موازی برای عبور جریان وجود دارد مدلسازی کلیه مسیرهای مذکور و درنظر گرفتن تمامی پارامترهای موثر درروش ارایه شده منجر به محاسبه مقداردقیقتر جریاهن اتصال زمین عبوری ازبخشهای مختلف سیستم قدرت موردنظر میگردد دراین مقاله سه روش ارایه شده دراستاندارد و مراجع معتبر دراین زمینه پیاده سازی و نتایج حاصل ازآنها درشرایط مختلف موردارزیابی و مقایسه قرارگرفته و مزایا ومعایب هرروش ارایه گردیده است