سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
علی میغی – مدیردفتر توسعه مدیریت و تحول اداری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

چکیده:
امروزه تکنولوژی به عنوان مهمترین اهرم رشد ا قتصادی در عرصه جهانی شناخته شده است. دولت ها و صنایع موفق در جهان به اهمیت این موضوع پی برده اند که بکارگیری اثر بخش علم و تکنولوژی باعث افزایش کارآیی و توان رقابتی آنها در بازارهای جهانی خواهد شد. از این رو بدون شک آینده از ان کشورهایی خواهد بود که توسعه فناوری خود را بر اساس راهبردها و سیاست های خاص مشخص نموده و به این ترتیب با استفاده از سازوکارهای لازم خود را برای همگانی با تحولات آینده آماده ک رده اند. این مقاله با مطالعه صنعت برق کشور توسعه یافته ای چون کره جنوبی و تحلیل چشم انداز آتی توسعه فناوری صنعت برق جهان تا سال ۲۰۵۰، بر آن است که به پاسخی درخور دست یابد. د اده ها و شواهد ارائه شده در این گزارش، حاکی از آن است که توسعه فناوری صنعت برق ایران برای همسویی با روند آتی حاکم بر صنعت برق جهان، باید موضوع هایی چون ه وشمندسازی شبکه، کا هش انتشار گازهای گلخانه ای از طریق توسعه انرژی های تجدید پذیر و بهبود راندمان نیروگاه های موجود، ترکیب بهینه سبد تولید، مدیریت مصرف و بهبود بهره وری و توسعه حمل و نقل بر پایه برق را در کانون توجه خود قرار دهد.