سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش علمی پژوهشی خلیج فارس
تعداد صفحات: ۳۰
نویسنده(ها):
خشایار اسفندیاری فر – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی
سحر معصوم زادگان – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
امروزه نیازبه مقررات گذاری ازسوی دولت ها بیش ازپیش ا حساس شده است یکی ازمهمترین حوزه ها و مصادیق مقررات گذاری زیست محیطی درحوزه نفت می باشد مقررات گذاری مناسب زیست محیطی درمراحل مختلف این حوزه میتواند به افزایش بهره وری و کارایی درصنعت نفت ازجمله افزایش مطلوبیت و کاهش الودگی کمک نماید یکی ازمهمترین عملیات نفتی که محیط زیست را درمعرض شدید الودگی قرارمیدهد عملیات بالادستی است که بطور کلی شامل اکتشاف استخراج و بهره برداری میشود خلیج فارس به دلیل وجود منابع نفتی و گازی فراوان درمعرض شدید الودگیهای ناشی ازاینگونه عملیات قراردارد و بهدلیل وجود گونه های زیست محیطی متنوع دراین حوزه تدوین و اعمال مقررات زیست محیطی درعملیات بالا دستی بیش ازپیش احساس میشود مقررات گذاری کشورها در حوزه نفت بایکدیگر متفاوت استو نهادهای گوناگونی دررابطه با مقررات گذاری مشغول به فعالیت هستند ازاین رو دراین مقاله سعی شده است مقررات گذاری زیست محیطی درحوزه عملیات بالادستی دردوکشورصاحب نام درعرصه نفت و گاز یعنی ایالات متحده امریکا و جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرارگیرد تا بتوان انواع مقررات گذاری ها و نهدهای مقررات گذاردرحوزه محیط زیست و نیز میزان مشابهت ها و تفاوت های مقررات گذاری دراین دوکشور نشان داده شود با بررسی تطبیقی دراین زمینه میتوان به این نتیجه رسید که تنوع مقررات گذاری و نهادهای مقررات گذار درکنترل و کاهش الودگیهای نفتی درمرحله عملیات بالادستی درایالات متحده امریکا بیشتر ازایران است