سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

کامبیز کبیری – کارشناس ارشد جامعه شناسی کاربردی، دانشگاه شهید بهشتی مدیر پروژه . شرکت
نرگس صادقی – مدیر پروژه . شرکت بازارنگر کارشناس ارشد آمار – دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

فرایند تصمیم گیری و خرید یکی از مراحل مهم و تعیین کننده در رفتار مصرف کننده است . شناخت عوامل موثر بر مصرف و بررسی تاثیرات تبلیغات و میزان آگاهی بر مصرف می تواند مدیران موسسات تولیدی و خدماتی را در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری هایشان یاری رساند . در این مقاله به بررسی تاثیرات متقابل متغیرهای آگاهی از تبلیغات، اولین مارک در ذهن، آگاهی بدون کمک ( ابتدا به ساکن ) و مصرف به طور تطبیقی – مقطعی و تطبیقی – طولی پرداخته شده است . روش مورد استفاده در این تحقیق تحلیل ثانویه است . برای تحلیل داده ها از تکنیک آماری ضریب همبستگی و آماره های توصیفی استفاده شده است . نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه همبستگی قوی و مثبت و هم تغییری نسبتاً موازی بین متغیرهای تحقیق ( تبلیغات، آگاهی ها و مصرف ) وجود دارد . وابستگی متقابل متغیرها در طول دوره چهارساله نیز مشاهده شده است، که همبستگی بین متغیرها را در طول این دورة زمانی تایید می کند .