سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
تعداد صفحات: ۴۲
نویسنده(ها):
نسرین قنبری – استادراهنما
حسن دیناروند – استادمشاور
فرشاد سلیمانی – دانشجو

چکیده:
این پژوهش به بررسی تطبیقی برنامه درسی تربیت معلم در ایران، ژاپن و انگلستان می پردازد تا با مقایسه برنامه درسی این سه کشور و با استفاده از نتایج به دست آمده به طرح راهکارهایی برای بهبود نظام آموزشی ایران بپرازد. هدف کلی در مرحله اول شناخت برنامه درسی تربیت معلم در این سه کشور است. در مرحله دوم شناخت وجوه تشابه و تمایز برنامه درسی تربیت معلم این سه کشور در مواردی همچون: تفاوت های اهداف برنامه درسی تربیت معلم، فرایند یاددهی – یادگیری،برنامه تمرین عملی(کارورزی)، روشهای ارزشیابی از آموخته های دانشجویان و به کارگیری فناوری اطلاعات در برنامه درسی تربیت معلم در ایران، ژاپن وانگلستان.است. این تحقیق از نوع توصیفی – اسنادی است و روش گردآوری به روش کتابخانه ای می باشد که با مطالعه منابع مکتوب به جمع آوری داده ها پرداخته است که در این گونه داده ها با روش توصیف و تحلیل، اطلاعات بدست آمده به روش جرج بردی تجزیه و تحلیل شده اند. و نتایج بدست آمده بر اساس سوال های تحقیق نشان می دهد که : برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای ژاپن و انگلستان در نیل به اهداف ،کیفیت فرآیند یاددهی- یادگیری، محتوای برنامه درسی، اجرای دوره های کارورزی، شیوه های ارزشیابی و استفاده از فناوری اطلاعات نسبت به ایران از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند. که از اصلی ترین دلایل این موفقیت توجه به کیفیت در نظام برنامه درسی تربیت معلم در کشورهای ژاپن و انگلستان است.