سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیما عجمی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
زهرا مرادی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
مهشید فتاحی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
نسیم نعمت الهی – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

چکیده:

هر ساله بلایای طیبعی قسمتهای مختلفی از جهان را گرفتار و آسیبهای جانی و مالی زیادی بر جا می گـذارد . کـشور ایران نیز به دلیل وسعت، موقعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی جزء یکی از کشورهای بلاخیز دنیا است و از این جهت رتبه شـشم را دارا می باشد . عمده ترین عامل موفقیت برای مقابله با این بلایا مدیریت بحران و میزان آمادگی قبل از وقـوع بحـران و بلایـا می باشد که این مهم بدون دسترسی و وجود نظام اطلاعاتی و اطلاع رسانی در این زمینه میسر نخواهد شد . پژوهش حاضـر بـا هدف مطالعه نظام های مدیریت اطلاعات زلزله و مدیریت بحران در چند کشور و ایران و ارائه الگوی مناسب انجام شده است . روش بررسی : پژوهش حاضر از نوع کاربردی از دسته مطالعات مقطعی در بررسی های مشاهده ای – توصیفی و جامعه پژوهش شامل نظام های مدیریتی اطلاعات زمین لرزه در کشورهای ژاپن ، افغانستان و ایران بوده است . منابع اطلاعاتی پـژوهش : الـف ) شامل پرسنل مراکز خدمات امداد رسانی مسئولین سازمانهای بیمه گر، متولیـان مراکـز، تحقیقـاتی در امـر مـدیریت اطلاعـات مربوط به بحران در کشورهای منتخب،ب ) مدارک مستند علمی، کتابخانه ای و مراکز اطلاع رسانی مثل اینترنت بوده است . ابزار جمع آوری اطلاعات : پرسشنامه ، روش جمع آوری داده ها : از طریق پست الکترونیکی و یا مصاحبه حضوری و مطالعه بوده است . نحوه تحلیل اطلاعات : تحلیل توصیفی – نظری بود .
یافته ها : نتایج بدست آمده نشان داد دولت ژاپن به منظور کاهش بلایای طبیعـی و نیـز مـشکلات تجربـه شـده در خـصوص گروههای امداد سریع اقدام به تقویت سیستم مدیریت بلایا از طریق ایجاد و تقویت سیستم بلایای فونیکس ) ) phoenix نموده است . در کشور افغانستان پروژه آزمایشی مدیریت اطلاعات در حوادث غیر مترقبه، در اسـتانهای کابـل و کنـدوز افغانـستان بـه مدت ۸ ماه به اجرا گذاشته شود . در کش ور ایران نیز فعالیتهای در زمینه مدیریت بحران صورت گرفتـه اسـت ولـی بـه صـورت سیستماتیک و نظاممند نمی باشد . نتیجه گیری : با توجه به نقش سیستم مدیریت بلایای فونیکس ) ) phoenix ژاپـن در مـدیریت مقابلـه بـا بلایـا موفقیـت ایـن سیستم و نقاط ضعف کمتر آن این نظام به عنوان یک الگو برای سایر کشورها از جمله ایران پیشنهاد می شود .