سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی شش سیگما

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید شفیعی – عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی مالک اشتر)
سیدمهدی گلستان هاشمی – عضو هیئت علمی و مدیرگروه مهندسی خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالکاش

چکیده:

این مقاله به بررسی تحلیلی، مقایسهای و تطبیقی روششناسیهای ششسیگما و مهندسی ارزش پرداخته و براساس آن بارویکردی تلفیقی و تعاملی، پیشنهاداتی برای بهرهگیری و روششناسی از یکدیگر ارائه شده است. بررسی تطبیقی در محورها یا موضوعات اصلی اهداف نهایی، اهداف استراتژیک، اصول و نکات تأکیدی مشترک، « شش سیگما وارزش » اصول و نکات تأکیدی ویژه، مراحل اجرایی و روشها و تکنیکها انجام شده و مدل یکپارچهبیان گردیده است که بتواند همافزایی ایجاد نموده و در سازمانها بهتر اجرا شود و منجر به افزایش بهرهوری اجرایی آنها گردد.