سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن محسنی نیا – دانشگاه کاشان – دانشکده مهندسی گروه مهندسی شیمی
فاطمه سیدمحمددولابی – دانشگاه کاشان – دانشکده علوم گروه شیمی
حمید مدرس – دانشگاه امیرکبیر تهران دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

ترکیبهای تعادلی مایع –مایع در مخلوطهای سه جزیی سولفولان + متازایلن + هپتان و سولفولان + متازایل ن + اکتان در دماهای ۳۱۳,۱۵K و ۳۰۳,۱۵K اندازه گیری شده است.داده های تجربی بوسیله روابط ارایه شده در معادلاتNRTL و UNIQUAC مدلسازی شده اند و ضرایب مدلهایمورد استفاده تعیین گردیده اس ت. مقادیر تئوری بدست آمده نشان میدهد مدلUNIQUACتطبیق بهتری باداده های تجربی دارد. فاکتور انتخابگری نیز برای داده های تعادلی در هر دو دما محاسبه گردیده است.