سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

بهروز حسنی مهمویی – فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری
مینو فرهادی – فارغ التحصیل اقتصاد بازرگانی، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری

چکیده:

اقتصاد دانش محور، اقتصادی است که دران تولید، توزیع و بکارگیری دانش عامل اصلی رشد، تولید ثروت و اشتغال به شمار می آید. درچنین اقتصادی ، روند تولید و کاربری دانش به عنوان بخشی از فرصت های فراهم شده در قطب هایی چون آموزش، تحقیقدر موسسات عمومی دانش وتحقیق در تجارت اهمیت ویژه ای می یابد. در ای مقاله نخست تعاریف استاندارد بین المللی پیرامون جامعه اطلاعاتی و اقتصاددانش محور ارائه گردیده است. بر اساس این تهاری، هر اقتصاد دانش محور دارای چهاررکن اساسی است که شامل بر محیط تجاری، فن اوری اطلاعات و ارتباطات، نواوری و توسعه منابع انسانی می باشد. در این مقاله بیان گردیده است که تمامی این ارکان به صور مستقیم و غیر مستقیم با حوزه آموزش عالی مرتبط می باشند، لیکن تاکید ویژه ای بر جایگاه آموزش عالی در بخش توسعه منابع انسانی و همچنین افزایش میزان پژوهش های منجر به نوآوری گردید ه است. در طی مقاله با بهره گیری از مدلهای کشورهای توسعه یافته در عرصه صنعتی و فراصنعتی مانند انگلستان، مالزی و سنگاپور، جایگاه سازماندهی آموزش های نیروی انسانی مورد بررسی واقع شدهاست و تعاملات عمده میان نظامآموزش عالی و اقتصاد دانش محور تبیین گردیده است. هدفمندی آموزش عالی به سمت نیازهای جدید اقتصادی، تقویت آموزش های عملی و کاربردی، طبقه بندی نیروی کار بر اساس شاخص های جدید، افزایش ارتباطمیان ارکان اقتصادی و صنعتی با دانشگاه بر اساس برنامه های مدون و از سوی دیگر همکاری دانشگاه در توسعه آموزش های مادام العمر و ضمنخدمت از جمله مواردی است کهدر مقاله بدانها اشاره شده است. درپایان این مقاله و به عنوان نتیجه گیری ، پیشنهاداتی برای تبیین برخی راهبردهای اساسی در اقتصاد ایران به منظور توسعه یک اقتصاد دانش محور ارائه گردیده است.