سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدصادق افروزه – کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی ورزشی
محسن افروزه – کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی میزان تعاملات شهرداری ها که مسئولیت ساخت و نمادهی شهرها پارکها و اماکن تفریحی و جاذبه های شهری و … با ادارات تربیت بدنی که مسئولیتهایی از قبیل پر کردن اوقات فراغت شهروندان در همه سنین، ساخت و تجهیز اماکن ورزشی متناسب با جمعیت شهر و استعدادهای منطقه و … در شاخص های طبقه بندی شده می پردازد. بدین منظور ۱۶ نفر از روسای شورای شهر شهرستان های استان فارس که اکنون بیشتر در تصمیم گیریهای شهر نقش دارند در تحقیق ما شرکت نموده اند. ابزار تقحیق شامل پرسشنامه محقق ساخته (۱۵ سوال و ۵ ارزشی) بوده است. برای بررسی تعاملات موجود شهرداری با اداره تربیت بدنی سه عامل پر کردن اوقات فراغت، تجهیزات شهری و ساخت و سازهای شهری مورد بررسی قرار گرفت. از ۱۸ پرسشنامه ارسالی اطلاعات ۱۶ پرسشنامه برگشتی با استفاده از آزمون آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از میا ن سه عامل فوق برای پر کردن اوقات فراغت بیشترین هماهنگی و تعامل بین شهرداری و ادارات تربیت بدنیوجود دارد و تجهیزات شهری و ساخت و ساز شهری در رده بعد قرار دارند و بیشترین فاکتور تعامل شهرداری در زمینه درخواست شهرداری از تربیت بدنی برای سنجش امکان برخورداری اماکن تفریحی شهر از نوع و مکان ورزش مناسب می باشد که مربوط به عامل پر کردن اوقات فراغت می باشد. و کمترین فاکتور مربوط به تعامل شهرداری با اداره تربیت بدنی برای مشاوره قبل از احداث مکانهای تفریحی شهر مثل پارکها می باشد که مربوط به عامل ساخت وساز شهری می باشد.