سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سید علیرضا صادقی حسینی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،
مهتاب رضائیان – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران،

چکیده:

شاخص های ارز ی اب ی پا ی دار ی که به شاخص ها ی ناپا ی داری معروف هستند، روابط ی هستند که به کمک آن م ی ت وان کم یت ناپا ی دار ی مناطق مختلف جو را تعیین کرد.این شاخص ها در پیش بینی فعالیتهای همرفتی به کارمی روند و به کمک نمودار های ترمودینامیکی و داده های رادیو سوند محاسبه می شوند.در ا ی ن پژوهش در ی ک دوره دوازده ساله (۱۹۹۱-۲۰۰۲) در روزهائ ی که بارش در ا یستگاه زمینی ثبت شده، تعدادی از شاخص ناپا ی دار ی برای منطقه اصفهان محاسبه شده است.این شاخص ها شامل، آب قابل بارش، شولتر K و انرژی پتانسیل دردسترس همرفتی می باشند. میانگین بارش در سه ا یستگاه اصفهان، فرودگاه ( شرق اصفهان ) و نجف آباد ( غرب اصفهان ) محاسبه شده است . سپس به کمک منحنی بهترین برازش بین شاخص به عنوان متغ یر مستقل و میانگین بارش به عنوان متغ یر وابسته، آستانه مناسب جهت بارورساز ی ابر تخمین زده شده است . ا ین آستانه برا ی شاخص آب قابل بارش ۹mm. شاخص شولتر ( ٢) درجه سانت یگراد، شاخص ۲۴K درجه سانتیگراد و برا ی شاخص انرژی پتانسیل دردسترس همرفتی برابر با ۱۰۰J/kg بدست آمده است . همچنین با توجه به محدود یتهائی که در استفاده از شاخص های ناپایداری در ا ین پژوهش از آنها یاد شده، شاخص آب قابل بارش ابر به عنوان بهترین شاخص انتخاب شده است . البته مقادیر بالای شاخص K و شاخص انرژی پتانسیل دردسترس همرفتی همراه با مقادیر منفی و کم شاخص شولتر نیز می تواند نشان دهنده بارندگی شدید باشد.