سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مسلم آقایی قمصری – دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، عضور باشگاه پ
میثم صدر – دانشجوی دکتری دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، عضور باشگاه پ
فرشاد زمانی – استادیار بخش علوم درمانگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده:

برای بررسی ارتباط بین سلولهای سوماتیک و سا یر ترکیبات شیر ( چربی، پروتئین، لاکتوز، ماده خشک ) شیر گوسفندان بلوچی در منطقه کاشان تعداد ۲۰۰ رأس میش متولد ۲ تا ۵ ساله از یک گله ۴۲۸ رأسی انتخاب و پس از فصل زا یش طی سه دوره یک ماهه نمونه شیر اخذ شده و در آزما یشگاه بوسیله سوماسکوپ و میلکو اسکن ترکیبات مورد نظر تعیین و همبستگی آنها از لحاظ آماری تعیین گرد ید . نتایج نشان داد بین تعداد سلولها ی سوماتیک و درصد چربی، پروتئین خشک همبستگی مثبت و معنی داری وجود دا رد که به ترتیب ۰/۸۷ ، ۰/۲۱ ، ۰/۷۴ بود . همچنین نتا یج نشان داد ترکیبات شیر میش و تعداد سلولها ی سوماتیک تحت تأثیر سن میش ها و طول دوره شیروای قرار دارد P<0.01 لذا به نظر می رسد با تعیین ترکیب شیر بتوان وضعیت سلولهای سوماتیک در شیر را مورد مطالعه و تخمین قرار داد .