سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قاسمعلی دیانتی تیلکی – استادیار گروه مرتع داری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با توجه به مطالعات محققین شدت فعالیت ارگانیسمهای زنده خاک در ارتباط با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، شدت چرخه مواد بیولوژیکی داخل خاک، مقیاس و سطحی که چرخه مواد انجام میگیرد، شدت فیکس شدن یا تثبیت عناصر اصلی و ازت اتمسفری، قدرت و توانایی خاکها در جهت کاستن از آلودگیهای ناشی از مواد مختلف در داخل خاک میباشند . (Villiams, 1978) نقش اصلی و بزرگ ارگانیسمهای زنده داخل خاک، ساختن خاک مناسب و مطلوب از لحاظ حاصلخیزی میباشد . با توجه به اینکه خاک بخشی از زیست کره محسوب میشود، محلی است که
تحت تاثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف قرار میگیرد و با توجه به تاثیر فاکتورهای اکولوژیک مختلف بر روی آن در مناطق مختلف سبب پیدایش تیپهای مختلف خاک با انواع مختلفی از فرآیندهای بیولوژیکی خاص آنها در هر منطقهشده است ). Mishyctin, 1980) هر ساله در روی کره زمین مقدار زیادی فیتوماس ) (۱۱۵-۱۱۷×۱۰ به توان ۹ تن ساختهمیشود که بخشی از این فیتوماس ۲۰ -۲۵×۱۰به توان ۹ تن به زمین بر میگردد، بخشی از فیتوماس ) %)۲۰-۶ بوسیلهجانوران خورده میشود و به همراه مدفوع آنها ) %) ۱۰-۶۰ به خاک بر میگردد . مقدار بیوماس ریشه گیاهان با توجه به سیستم ریشه دوانی آنها که ۹۰ – ۲۰ درصد فیتوماس گیاهی را تشکیل میدهند، این حجم مواد ارگانیکی بوسیله میکروارگانیسمها و ارگانیسمهای زنده خاک تجزیه شده و به شکل معدنی در میایند (Mocina, 2000)