سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدرضا راحمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نسیم فرهادی خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
نادعلی بابائیان – استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری
رضا طالبی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

در این مطالعه ۱۳ رقم و لاین برنج در سال ۱۳۸۴ در مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی ساری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با شش تکرار مورد بررسی قرار گرفتند . صفات عملکرد دانه، تعداد خوشه در بوته ، تعداد دانه پر در خوشه ، وزن هزار دانه ، طول و عرض شلتوک ، طول و عرض و مساحت برگ پرچم ، ارتفاع بوته ،سنبلچه ثانویه و اولیه ، تعداد پنجه بارور و طول خوشه مورد ارزیابی قرار گرفتند . با تجزیه واریانس ساده تمامی صفات در کلیه ارقام به جز طول شلتوک تفاوت معنی داری داشتند. بعد از بررسی همبستگی بین صفات اندازه گیری شده و رویت وجود همبستگس بین صفات تجزیه مسیر بر روی صفات نشان داد که عملکرد با متوسط تعداد دانه پر موجود در خوشه ، تعداد کل دانه موجود در خوشه، تعداد پنجه بارور در هر بوته دار ای همبستگی مثبت و معنی داری بودند . با تع داد سنبلچه ثانویه همبستگی منفی و معنی داری داشتند . نتایج نشان داد که بیشترینتاثیر بر روی عملکرد را بطور مستقیم تعداد دانه پر در خوشه دارد.