سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

صادق حقیقی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی اورک مندنی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
جمال محمدولی سامانی – دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه با افزایش جمعیت نیاز انسان به آب بیشترشده و به دلیل محدودیت های منابع آب شیرین محققین به این فکر افتاده اند که تا حد امکان از این منابع به صورت بهینه استفاده کنند. رودخانه از جمله مهم ترین این منابع هستند که با احداث یک آبگیر جانبی می توان از آب آن جهت مصارف مختلف استفاده کرد.مکانیزم جریان در قوس رودخانه هانسبت به مسیرهای مستقیم دارای پیچیدگی فراوانی است که از آن جملهوجود جریان های حلزونی است که از اندرکنش جریان ثانویه و اینرسی جریان بوجود می آید. بنابراین با قرارگیری ذرات جریان در مسیر قوسی یک جریان عرضی که در بستر به سمت قوس داخلی و در سطح به سمت قوسخارجی است، شکل گرفته و از ترکیب این جریان عرضی با جریا ن طولی یک جریان حلزونی بوجود می آید. این جریان حلزونی نقش بسیار را در شکل دهی عرضی بستر، که وابسته به تنش برشی کف در راستای عرضی است، ایفا می کند. لذا مناطق واقع در قوس خارجی مکان مناسبی برای ابگیری و سمت قوس داخلی مکان مناسبی برای برداشت شن وماسه است. از آنجایی که رودخانه دربیشترین بازه خود دارای مسیرهای قوسی بوده و با توجه به اینکه قوس خارجی رودخانه ها مکان مناسبی برای آبگیری می باشد. بنابراین لزوم بررسی بیشتر مسیرهای قوسی همراه با ابگیر جانبی احساس میشود. با توجه به اینکه مدل های آزمایشگاهی هزینه زیادی به دنبال دارد استفاده از مدل های ریاضی نمود بیشتری پیدا می کند. این تحقیق فقط در مورد محل آبگیری است و درمورد زاویه آبگیری بررسی صورت نگرفته است. در این تحقیق با استفاده از مدل ریاضی CCHE_2D محل قرارگیری آبگیر در بازه ای از رودخانه مسی سی پی بررسی شدف و نتایج نشان داد که بهترین محل قرار گیری ¾ زاویه مرکزی قوس خارجی می باشد.