سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رضا کرمیان – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
علی محمدیان – کارشناس مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان
کریم خادمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان لرستان

چکیده:

جمع آوری، ذخیره سازی و استفاده بهینه از آب باران جهت مصارف مختلف از جمله شرب انسان و دام کشاورزی، احیاء و توسعه جنگلها، مراتع و نیر کاربرد روشهای سنتی حفاظت آب و خاک و ترویج و اشاعه آنها از دیرباز در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم بوده است. طبق بررسی بعمل آمدهکشورهای حوزه مدیترانه و مناطق واقع در کمربند خشک و نیمه خشک دنیا در این امر پیشقدم و پیشرو بوده اند. بنابراین کشور ما نیز با توجه به قرار گرفتن در این کمربند نیاز به توجه فراوان دارد. بنابراین اساس طرح های ابخوان دار کشور در چند دهه اخیر فعالیتهای چشمگیری در اقصی نقاط ایران داشته است. استان لرستان نیز همگام با سایر استانها در سال ۱۳۷۵ اقدام به احداث ایستگاه تحقیقات پخش سیلاب در شهرستان کوهدشت واقع در غرب استان نموده است. در این ایستگاه تحقیقاتی علاوه بر فعالیتهای مکانیکی از قبیل احداث بانکت، تورکینست وبندگابیونی و… از نظر عملیات بیولوژیک نیز فعالیتهای انجام گرفته است. یکی از ایستگاه ها که وسعت آن حدود ۳۰ هکتار ارقام انار (Prunus amygdalus) ، زیتون (Olea europea) کاشته شده است. با توجه به اینکه پسته یکی از محصولات مهم اقتصادی کشورو از نظر صادرات غیر نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و همچنین از آنجایی که این محصول مهم اقتصادی کشور اکثرا درمناطق خشک و نیمه خشک کشور کشت و کار می شود که این منطاق معمولا از تبخیر و تعرق بالا و بارندگی کم برخوردار است. در سال ۷۶ از سه رقم تجاری ایران (کله قوچی، اکبری، فندقی) پیوندک تهیه گردید و با استفاده از پیوند لوله ای بر روی پایه های بذری پسته کاشته شده در عرصه آبخوان کوهدشت به منظور دستیابی به بهترین رقم پیوندی برتر در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی از هر رقم ۲۵ پایه در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت و صفاتی از قبیل درصد زنده مانی، درصد موفقیتپیوندک بر روی پایه، رشد و شادابی نهالهای پیوندی و همچنین محصول دهی در مدت ۵ سال مورد ارزیابی قرار گرفت در نهایت پس از تجزیه واریانس طرح در سطح احتمال ۱% با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن از ارقام فندقی و اکبری از زنده مانی برتر از رقم کله قوجچی، از نظر رشد نهالهای پیوندی رقم فندقی برتر از دو رقم دیگر شناخته شدند. از نظر محصول دهی بین ارقام فندقی و اکبری تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی این دو رقم زودتر از رقم کله قوچی به ثمر دهی رسیدند.