سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
هدیه زندآور – کارشناس ارشدگروه بوم شناسی ابزیان دانشگاه ازاداسلامی واحدتنکابن
مهرنوش نوروزی – استادیار گروه بیولوژی دریا دانشگاه ازاداسلامی واحدتنکابن

چکیده:
ماهی کفال طلایی از گونههای تجاری ارزشمندی است که در نواحی جنوبی دریای خزر به علت طعم خوب گوشت متقاضای بسیاری دارد. هدف این مطالعه، بیولوژی تغذیه ماهی کفال طلایی (Liza aurata) در دو فصل بهار و پاییز از آبهای جنوب غربی دریای خزر بود. نمونه برداری از ۴۰ عدد ماهی کفال طلایی در چهار ایستگاه آستارا، تالش، انزلی و رودسر انجام شد. پس از بررسیهای زیستسنجی در آزمایشگاه، شاخص خالی بودن معده (VI) ، شاخص ترجیح غذایی (FP) ، شاخص طول روده (RLG) ، شاخص معدی- بدنی (GSI) ارزیابی شد. میانگین طول نسبی روده در دو فصل پاییز و بهار به ترتیب برابر ۹۴/۳ متر و ۰۵/۴ متر بود. میزان شاخص معدی- بدنی، در فصل بهار بیشتر از فصل پاییز بود. رژیم غذایی ماهی کفال طلایی شامل: شانهدار مهاجم، دوکفه ای مایتیلوس، گاماروس، دوکفه ای کاردیوم و کرم نرئیس بود. نتایج این بررسی نشان می دهد، با توجه به مقادیر RLG که بیش از یک و در حد متوسط است ماهی کفال طلایی همه چیزخوار میباشد و تمایل زیادی به گیاه خواری دارد و این ماهی پرخور و فاقد غذای اصلی است