سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی عمران، معماری و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد ذرتی پور – دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب پردیس دانشگاه شهیدچمران اهواز
محمد هوشمندزاده – کارشناس ارشدمهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدشوشتر

چکیده:
تخمین آب معادل برف دریک حوضه آبریز بزرگ کوهستانی بااستفاده ازتوزیع ارتفاعی آب معادل برف و مساحت حوضه آبریز بیان میشود براساس نتایج نقشه برداری درحوضه ابریز سیوزاوا درکشورژاپن مشخص شد که توزیع برف تقریبا دارای رابطه خطی باا رتفاع است یک رابطه کلی میان توزیع ارتفاعی و مساحت حوزه آبریز با استفاده ازویژگیهای سه حوضه آبریز درکشورژاپن بدست آمد بااستفاده ازاین روابط مدلی برای تخمین آب معادل برف بااستفاده ازسطح پوشش برف ارایه شده است که نتایج حاصل ازآن تطابق خوبی با نتیجه های مشاهده ای دارد