سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا شریفی – کاندیدای دریافت دکتری در رشته هیدرولوژی؛ دانشکده مهندسی علوم آب دانش
علی محمد آخوندعلی – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران
جهانگیر پرهمت – استادیار مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری وزارت جهاد سازندگی

چکیده:

ذوب برف بخش عمده ای از دبی پایه رودخانه کارون را تامین می نماید، مضافا اینکه برف بواسطه انباشت و ذوب نقش مهمی در رفتار سیلابی این رودخانه دارد. در چنین شرایطی آب معادل برفبعنوان مهمترین متغیر برای پیش بینی های هیدرولوژیکی به شمار می آید. از طرفی کمبود اطلاعات مشاهده ای از این متغیر موجبات ابداع روشهایی برای مدل کردن آن بر اساس اطلاعات مشاهده ای محدود و مقادیر متغیرهای مستقل قابل دسترس، فراهم کرده است. از جمله این متغیرها ارتفاع می باشد. در تحقیق حاضر حوضه کوچک صمصامی به وسعت ۵/۲ کیلومتر مربع از سرشاخه های کارون با محدوده ارتفاعی ۲۳۰۰ تا ۲۹۰۰ متر مورد مطالعه قرار گرفته است. عمق و چگالی برف در ۱۸ نقطه این حوضه اندازه گیری شده و رابطه بین آب معادل برف با ارتفاع از روش رگرسیون خطی لکن به دو طریق استفاده ازچگالی، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در طریقه اول، عمقچگالی اندازه گیری شده در نقاط هر یک جداگانه با ارتفاع مدل شده اند. سپس آب معادل برف آورده شده است. در طریق دوم ابتدا آب معادل برف در نقاط اندازه گیری شده محاسبه سپس اقدام به مدل کردن مقادیر آب معادل برف شده است. سرانجام آب معادل برف بدست آمده از این دو طریقه با آب معادل برف مشاهده شده که از حاصلضرب عمق درچگالی بدست آمده، مقایسه شده است. تحلیل آماری نشان داد که طریقه اول نسبت به طریقه دوم از ملاکهای بهتری برخوردار است.