سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
طاهره معینی – دانشجوی کارشناسی ارشداصلاح نباتات
حسن پاک نیت – استادیاردانشگاه شیراز
سیدعبدالرضا کاظمینی – استادیاردانشگاه شیراز
علی اکبر کامگارحقیقی – استادیاردانشگاه شیراز

چکیده:
به منظوربررسی تاثیرتنش خشکی برمیزان فعالیت انزیم های انتی اکسیدانت کاتالاز پراکسیداز و اسکوربیک پراکسیداز درارقام مختلف کنجد پژوهشی درتابستان سال ۱۳۹۰ درمزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز واقع درباجگاه انجام گردید ازمایش بصورت طرح کرت های یکبارخردشده درقالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد کرت های اصلی به دوتیمار عدم تنش ۱۰۰درصد نیاز ابی تنش شدید ۵۰درصد نیاز ابی و کرت های فرعی به ۹ ژنوتیپ کنجد داراب ۱ داراب ۱۴ دشتستان توده محلی شیراز ورامین کرج ۱ یلووایت اولتان و pal اختصاص یافتند میزان فعالیت انزیم های انتی اکسیدانت درشرایط کنترل و تنش محاسبه گردید تنش خشکی فعالیت انزیم های کاتالاز پراکسیداز و اسکوربیک پراکسیداز را افزایش داد رقم توده محلی شیراز و دشتستان بالاترین سطح فعالیت انزیم را تحت هردورژیم ابیاری مطلوب و نامطلوب نشان داد و به عنوان متحمل ترین رقم گزارش شد درحالیکه ارقام اولتان و یلووایت با داشتن حداقل میزان فعالیت انزیم به عنوان ارقام حساس به خشکی گزارش شده است