سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حوریه یونسی پور – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
فریبا واحدی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
یوسف علومی – پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

چکیده:

هدف این مقاله تغییرات اشکال ازت شامل یون نیتریت No-2، یون نیترات No-3و یون آمونیم NH+4 در نوار ساحلی حوزه جنوبی دریای خزر از ایستگاههای آستارا تا بندرترکمن بوده است. نمونه برداری در سالهای ۷۴ تا ۸۳ در چهارفصلو سه ناحیه صورت گرفته است. نمونه های آب با استفاده از دستگاه نمونه بردار نانس در گشتهای دریایی به صورت فصلی انجام شده و در آزمایشگاه توسط روش استاندارد متد و متدروسی آنالیز گردیده است. نیتروژن در دریا به دو گروه آلی و مغذی یافت می شود که مهمترین فرم ضروری برای تغذیه فیتوپلانکتونها فرم معدنی یعنی نیترات و یون آمونیوم است. طبق بررسی های به عمل آمده از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ دامنه تغییرات بین ۰/۰۰ تا ۶/۴۲ میکروگرم بر لیتر در نوسان بوده که در پاییز ۸۳ دارای ماکزیمم مقدار بوده است. میانگین غلظتی ازت نیتراتی بین ۲/۷۷ تا ۴۶/۷۱ میکروگرم بر لیتر متغیر بوده که در ناحیه شرقی دارای ماکزیمم مقدار و در ناحیه میانی دارای مینمم مقدار بوده است. بیشترین دامنه تغییرات میانگین غلظتی یون آمونیوم بین ۵ تا ۳۰میکروگرم بر لیتر بوده است. یون No-3 آخرین محصول بیولوژیکی نیتریفیکاسیون بوده و از نوترینتهای مهم برای متابولیسم و رشد ارگانیسم های موجود در آب می باشد. در مناطقی که یونهای آنالیز شده کم شده نشان دهنده تغذیه بالای پلانکتونها بوده است.