سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد غفوری – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خانه باد – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دو فرآیند عمده برای توضیح کاهش اندازه گراولها در پایین دست رودخانه ها ی با بستر گراولی در نظر گرفته شده اند که شامل فرایند جور شدگی هیدرولیکی و سایش می باشد . مطالعات مهم در مورد علت ریز شوندگی پایین دست رود خانه ها، بر فرایند جور شدگی هیدرولیکی به عنوان مکانیزم اصلی، تأکید دارند . تغییرات اندازه دانه ها ممکن است بر اثر فرسایش پذیری متفاوت واحدهای سنگی باشد . هدف از انجام این تحقیق، بررسی علت ریز شوندگی به طرف پایین دست رودخانه مایان واقع در جنوب غرب مشهد می باشد . دانه های گراولی در بستر رودخانه در فاصله مطالعه شده شامل فیلیت، اسلیت، کوارتزیت و مقدار بسیار کمی خرده های رسوبی ست. اندازه ذرات وترکیب سنگ شناسی مواد بستر رودخانه مایان در۱۵ محل مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند . پراکندگی اندازه دانه ها در فاصله بالا دست حالت بایمدال ضعیف و به طرف پایین دست بایمدال شدید و در انتها علاوه بر دو مد گراولی، یک مد ماسه یی پدیدار می گردند . ضریب کاهشی اندازه ی ذرات در پایین دست رودخانه مایان طبق قانون استرنبرگ (۱۸۷۵)، بر اساس قطر میانه در حدود ۰/۰۹km -1 وبر اساس قطر میانگین تقریباً برابر ۰/۰۸۱km-1 می باشد .