سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نادر قائمیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
رضا سکوتی اسکویی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
پرویز عماری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

کاهش حاصلخیزی خاک بر اثر شستشو و از دسترس خارج شدن عناصر غذایی که ناشی از بروز پدیده فرسایش است می تواند بر اثر تبدیل اراضی مرتعی به دیم بوجود آید . آگاهی از مقادیر کمی هدررفت عناصر پرمصرف موجود در خاک در اثر فرسایش ناشی از تبدیل اراضی میتواند در برآورد دقیق و ارزشمند اثرات نامطلوب، پنهان و غیر ملموس فرسایش موثر عمل نموده و این امر به برنامهریزیهای راهبردی جهت دستیابی به توسعه پایدار کمک خواهد نمود، یعنی جایگاه پروژههای حفاظت خاک و آبخیزداری، بر اثر شناخت و برآورد خسارات سالانه کاهش حاصلخیزی خاک مشخص می شود . بنابراین شستشو و از دسترس خارج شدن عناصر غذایی موجود در خاک از بارزترین اثرات زیانبار اقتصادی و اجتماعی ناشی از فرسایش است که می تواند در نتیجه تبدیل اراضیمرتعی به دیم به وجود آید و به دنبال آن تخریب شدید اراضی حادث گردد . شناخت و برآورد خسارات سالانه کاهش حاصلخیزی خاک می تواند به روشن تر شدن جایگاه پروژههای حفاظت خاک در برنامههای توسعه کشور کمک شایانی نماید . این طرح با فرض اینکه کاهش حاصلخیزی خاک بر اثر تبدیل اراضی به وجود خواهد آمد . سعی می نماید با مشخص ساختن رابطه بین میزان هدر رفت عناصر غذایی و تغییر کاربری، با تعیین ارزش اقتصادی این عارضه به یکی از اثرات پنهان فرسایش دست یابد . تعیین تغییرات خصوصیات فیزیکی خاک شامل نفوذپذیری، نگهداری آب در خاک، وزن مخصوص ظاهری، خلل و فرج، عمق افق A در اثر تغییر کاربری زمین مرتعی به زمین زراعی دیم و تعیین تغییرات شیمیایی خاک شامل : N,-P,K,TNV و مواد آلی و تعیین شیب مناسب برای
دیمکاری از اهداف اجرای این طرح می باشد .