سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پری سیما کتیرایی بروجردی – دانشجوی دکترای هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سهراب حجام – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
پرویز ایران نژاد – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
نصرت الخ یوسفی – دانشجوی دکترای هواشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

رای بررسی تغییرات بلند مدت بارش کل و تعداد روزهای بارانی سالانه و فصلی، آمار بارش روزانه ١٢ ایستگاه در غرب و شمال غرب ایران طی دوره ١٩٦٠ الی ٢٠٠١ مورد بررسی قرار گرفته است. برای هر ایستگاه، از سریهای بارش روزانه سریهای جمع بارش کل سالانه و فصلی محاسبه و با استفاده از روش ران تست آزمون گردید. سریهای بارش سالانه و فصلی در اغلب ایستگاهها همگن بود. تنها در پاره ای از ایستگاه های واقع در مناطق خشک بارش فصل تابستان ناهمگن می نمود. برای محاسبه وجود روند از آزمون من کندال و برای محاسبه اندازه روند از روش خطی حداقل مربعات استفاده شد. مقدار روند بارش کل سالانه و فصلی برحسب درصدی از میانگین بارش سالانه و فصلی طی دوره مطالعه ( ٤٢ سال) بدست آمده است. روند بارش کل سالانه در ٤ ایستگاه و تعداد روزهای بارانی نیز در ٤ ایستگاه معنی دار ( ٩٠ % ) است. روند بارش کل سالانه در ٩ ایستگاه کاهشی، دو ایستگاه صفر و یک ایستگاه مثبت است. تنها ایستگاه مشیران است که درآن بارش کل و تعداد روزهای بارانی تمام فصل ها و سال روند مثبت دارند. روند فصل زمستان شبیه به روند سالانه است. بارش فصل بهار درهمه ایستگاهها غیر از مشیران کاهش یافته ولی بارش فصل پاییز تنها در ٤ ایستگاه کاهش یافته است.